หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2565
โดย : admin
อ่าน : 373
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญณรงค์ อรศรี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)
โดยมี นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ และเลขานุการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ซึ่งมีเรื่องเพื่อพิจารณา คือ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ตามระเบียบกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2546 ตามกรอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติของ อบก. ส่วนจังหวัด จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายปิยะ ประสงค์จีน บ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 4 ตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จำนวน 850,000 บาทเพื่อชำระหนี้สินและไถ่ถอนที่ดินคืน น.ส.3 ก. เลขที่ 22 เนื้อที่ 26 ไร่
2. นางเทียมจันทร์ ชูรัตน์ บ้านเลขที่ 76 หมู่ที่ 10 ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จำนวน 380,000 บาทเพื่อชำระหนี้สินและไถ่ถอนที่ดินคืน โฉนดเลขที่ 23602 เนื้อที่ 3 ไร่ 71.6 ตารางวา