หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การประชุมพิจารณาคัดเลือกเป้าหมายเข้าร่วม โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน One Province One Agro-Industrial Community : OPOA-C
โดย : admin
อ่าน : 981
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

 
วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. : สำนักงานสภาเกษตรกร   จังหวัดยโสธร โดยนายวีระชน ศักดิ์พงษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน One Province One Agro-Industrial Community  (OPOA-C) เพื่อพิจารณากลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพเข้าร่วม โครงการ ซึ่งมีกลุ่มที่ผ่านการเห็นชอบมี 4 กลุ่ม ดังนี้
  1.วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้านสังข์  อ.ค้อวัง
  2.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว
  3.วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียง อ.คำเขื่อนแก้ว
  4.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนครบวงจรบ้านคูเมือง อ.มหาชนะชัย