ชื่อ - นามสกุล :นายวิเชียร แสงสว่าง
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
หน้าที่หลัก : (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปศุสัตว์)
ที่อยู่ :
Telephone :0817592435
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเกษตรฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :