ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนฤมล ธารารมย์
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0851133919
Email :narumol.t@nfc.mail.go.th
กลุ่ม / แผนก : ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร
หน้าที่ในกลุ่ม :