ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศุภลักษณ์ แก้วเกตุ
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :148 หมู่ 11 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
Telephone :0830647386
Email :supalak.chaiyahong@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร
หน้าที่ในกลุ่ม :