ชื่อ - นามสกุล :นางเกษรศรี ใจทน
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
หน้าที่หลัก :(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช)
ที่อยู่ :
Telephone :0810694337
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเกษตรฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :