ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกนกวรรณ ภูเด่นแดน
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0622935398
Email :kanokwan.p@nfc.mail.go.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :